Blog

İSG Klasöründe Bulunması Gereken Belgeler

Resim

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda belirtildiği üzere, işverenler çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, işyerinde gerçekleştirdiği iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını dokümante ederek teftiş ve denetimlerde hazır halde bulundurmak zorundadır.

İSG klasöründe bulundurulması gereken belgeler aşağıdaki şekilde listelenmiştir:

 

1. İSG-Katip Sözleşmeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İSG-Katip sistemi üzerinden yapılan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve gerekliyse diğer sağlık personeli sözleşmelerinin ıslak imzalı kopyaları İSG klasöründe bulundurulmalıdır.

 

2. İSG Yıllık Çalışma Planı

İşyerinde yıl boyunca yapılması planlanan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin önceden planlanarak takip edilmesi amacıyla işveren veya vekili, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından yıl başında hazırlanan ve imza altına alınan bir plandır. İSG yıllık çalışma planı, İSG dosyası içerisinde bulundurulmalıdır.

 

3. İSG Yıllık Değerlendirme Raporu

İşyerinde bir yıl boyunca gerçekleştirilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve uygulamaları ile yıllık değerlendirmenin yapıldığı, işveren veya vekili, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından yıl sonunda hazırlanarak imza altına alınan rapordur Yıllık Değerlendirme Raporu, "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"in ekinde bulunan form doldurularak hazırlanır.

 

4. Onaylı Defter

Onaylı defter, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı olarak düzenlenmiş ve her işyeri için tek olan defterdir. Onaylı defter aylık olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından doldurulmalı ve işveren veya vekili, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından imza altına alınmalıdır.

 

5. Risk Değerlendirme Raporu

"İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği"ne uygun şekilde hazırlanmış ve imza altına alınmış olan risk değerlendirme raporu İSG klasörü içerisinde bulundurulmalıdır. Ayrıca risk değerlendirme ekibine verilmiş olan özel eğitime ait belgeler de bu kapsamda kayıt altına alınmalıdır.

 

6. Acil Durum Planı, Acil Durum Ekibi Listesi ve Eğitim Belgeleri

"İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik"e uygun şekilde işyerine özgün olarak hazırlanarak imza altına alınmış olan Acil Durum Müdahale Planı, İSG klasörü içerisinde bulundurulmalıdır. Acil durum planında belirtilen, acil durumlara karşı özel olarak eğitilmiş olan acil durum ekibinin iletişim listesi ve eğitim belgeleri de yer almalıdır. Ayrıca ilkyardımcı personelin kayıtları da dosya içerisinde bulundurulmalıdır.

 

7. Tatbikat Tutanakları

İşyerlerinde en az yılda bir kere acil durum tatbikatları gerçekleştirilmelidir. Tatbikat katılımcılarını da gösteren tatbikat tutanakları, İSG klasörü içerisinde yer almalıdır.

 

8. Kurul Toplantı Tutanakları

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmalıdır. İSG Kurulları işyeri tehlike sınıfına bağlı oalrak çok tehlikeli - tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde sırasıyla 1 - 2 ve 3 aydan az olmamak koşulu ile toplantı yapmak zorundadır. Kurullarda alınmış olan kararların imza altına alındığı İSG kurulu toplantı tutanakları İSG klasörü içerisinde yer almalıdır.

 

9. İSG Talimatları

Gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili çalışanlara tebliğ edilmiş olan güvenli çalışma talimatları İSG dosyası içerisinde bulundurulmalıdır.

 

10. İş kazası, tehlikeli durum ve davranış ve ramak kala olay kayıtları

İşyerinde gerçekleşmiş olan iş kazaları, meslek hastalıkları, tehlikeli durum ve davranışlar ile ramak kala olaylar ve gerçekleşen kaza ve olaylar sonrasında alınacak düzeltici faaliyetleri belirten raporlar İSG evrakları arasında bulundurulmalıdır.

 

11. Yıllık Eğitim Planı

İşyerinde yıl boyunca gerçekleştirilmesi planlanan İSG eğitimlerinin önceden planlarak takip edilmesi amacıyla işveren veya vekili, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından yıl başında hazırlanan ve imza altına alınan plandır.

 

12. İSG Eğitim kayıtları

Çalışanlara verilen İSG eğitimlerine ait katılım formları, eğitim belgeleri ve değerlendirme sınavlarına ait belgeler İSG klasörü içerisinde bulundurulmalıdır.

 

13. Sağlık raporları

Çalışanların sağlık tetkikleri ile işyeri hekimi tarafından düzenlenmiş olan işe giriş / periyodik sağlık raporları işyeri hekimi gözetiminde saklanmalıdır.

 

14. Çalışan temsilcisi seçim / atama yazıları

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalara katılacak olan çalışan temsilcilerinin seçim ya da atama yazıları İSG dosyasında bulundurulmalıdır.

 

15. Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Tutanakları

Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlara ait zimmet tutanakları İSG belgeleri içerisinde yer almalıdır.

 

16. Periyodik Teknik Kontrol ve Test Raporları

İşyerinde bulunan ekipmanlar, elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, yangın tesisatı, havalandırma tesisatı, asansör vb. test, kontrol ve uygun raporları İSG klasöründe bulundurulmalıdır.

 

17. Ortam Ölçümleri

İşyeri termal konfor, gürültü, titreşim, toz, aydınlatma, sıcaklık, hava akım hızı, uçucu organik bileşikler, toksik ve zehirli gazlar vb ortam ve kişisel maruziyet ölçüm kayıtları İSG dosyası içerisinde yer almalıdır.

 

18. Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı hazırlanmalı ve İSG klasörü içerisinde yer almalıdır.

 

19. Operatör Belgeleri

İşyterinde çalışan vinç, forklift, kepçe vb. operatörlere ait belgeler İSG klasöründe bulundurulmalıdır.

 

20. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

İşyerinde kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formlarının bir kopyası İSG dosyasında saklanmalıdır.

 

Ayrıca İstenebilecek Belgeler

Her işletmede uygulanan iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, yasal ve diğer şartların gereklilikleri nedeniyle farklı bir takım belgelerin tutulmasını ve saklanmasını gerektirebilir. Özellikle İSG yönetim sistemlerinin uygulandığı işletmelerde, standartların zorunlu kıldığı farklı dokümantasyon yapıları mevcut olabilir. İşyerinizdeki iş sağlığı ve güvenliği belgelerinin denetlenmesi ya da bu belgelerin hazırlanması için bizler ile iletişime geçebilirsiniz.

X